Forhøjelse -og nedsættelse af selskabskapitalen

Når et selskab får tilført penge til selskabskapitalen, sker der en kapitalforhøjelse. En beslutning om at øge selskabskapitalen skal ske på generalforsamlingen. Her gælder tilsvarende regler som for ændringer af vedtægter. Selskabskapitalen kan forhøjes på tre måder:

  • Man kan tegne nye kapitalandele. Selskabet sikrer sig herved, at der bliver tilført ekstra midler. Det kan enten ske ved, at ejerne indskyder et kontant indskud eller ved, at aktiver bliver godkendt som indskud – det kaldes et apportindskud. For at aktiverne kan godkendes som indskud, skal en værdiansættelse udarbejdes. Det er nødvendigt for at sikre, at den rette værdi tilføres selskabet. Man kan som selskab også opnå nye kapitalandele, hvis kreditorerne ændrer de krav, de har mod selskabet til kapitalandele.
  • Man kan overføre selskabets reserver. Overfører man noget af den egenkapital, som selskabet har sparet op, til selskabskapitalen vil denne naturligt forhøjes.
  • Man kan udstede warrants eller konvertible gældsbreve. Udsteder man konvertible gældsbreve betyder det, at selskabet låner penge af en långiver, som derefter får udstedt et gældsbrev. Långiveren kan så efter en aftalt periode kræve at få sine penge tilbagebetalt eller konvertere gældsbrevet til kapitalandele i det pågældende selskab. En warrant er en tegningsoption, der giver ejeren ret – ikke pligt – til køb af selskabets kapitalandele.

Nedsættelse af et selskabs kapital

Et kapitalselskab kan nedsætte sin selskabskapital fx for at betale udbytte til ejerne eller for at dække et underskud, som er opstået i selskabet. En beslutning om kapitalnedsættelse skal vedtages på selskabets generalforsamling, hvorefter den skal sendes til Erhvervsstyrelsen for at blive registreret.

Hvis et underskud skal dækkes

Har et selskab et underskud, som det ikke er muligt at dække med de reserver de har til rådighed, kan selskabet i stedet for betale gælden vha. selskabskapitalen. Fordi gælden skulle betale uanset, mistes der ikke penge i selskabet, på denne måde.

Hvis der skal betales udbytte

Skyldes nedsættelsen af selskabskapitalen, at ejerne skal have udbetalt udbytte, føres der derimod penge væk fra selskabet. Derfor er det nødvendigt at forvisse sig om, at det er forsvarligt at udbetale udbyttet. Dvs. at økonomien i selskabet kan klare kapitalnedsættelsen. Lovgivningsmæssigt er mindstekravet til et aktieselskabs selskabskapital 500.000 kr. og til et anpartsselskabs 40.000 kr. Det betyder at selskabskapitalen aldrig kan sættes lavere end de beløb. Heller ikke når det gælder et underskud, der skal dækkes eller et udbytte, der ønskes udbetalt.